LEVERINGSVOORWAARDEN
Hier vindt u de algemene voorwaarden van Studio Cran, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24378847.

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met u zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. 
Als u bij ons bestelt geeft u ten allen tijde aan akkoord te gaan met deze afspraken. In deze voorwaarden betekent:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Studio Cran is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
Studio Cran: de eenmanszaak die een ontwerp & stylingbureau exploiteert. 
Overeenkomst: elke afspraak tussen Studio Cran en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Bar creatief ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Studio Cran met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Studio Cran, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn alle onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2. PRIJZEN EN OFFERTES
2.1 Studio Cran behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Studio Cran gerechtigd de prijs aan deze stijging aan te passen.
2.3 Studio Cran zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
2.5 De administratie van Studio Cran geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Studio Cran verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Studio Cran verrichte leveringen. Studio Cran erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Bij kaarten zijn de vermelde prijzen inclusief 21% BTW. De offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum.
2.7 Studio Cran kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Cran niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.10 De klant dient zelf te informeren naar prijzen en zichzelf in te lichten met de informatie die de website biedt. Studio Cran is niet aansprakelijk over onduidelijkheden hierover wanneer de klant zichzelf niet voldoende heeft geïnformeerd.
Uiteraard staan wij voor al uw vragen klaar wanneer u van tevoren informatie wenst over onze diensten en producten.

3. OPDRACHT
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Studio Cran komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Studio Cran. Dit kan via diverse wegen tot stand zijn gekomen.
De opdracht wordt via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mail adres of er wordt een offerte ondertekend wordt door beide partijen. Ook wanneer Studio Cran een eerste schets/ontwerp heeft gemaakt is er sprake van een overeenkomst. Bij beïndiging van de opdracht door de klant worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
3.2 Studio Cran is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
3.3 Studio Cran is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door Bar creatief betrokken derden.

4. GEGEVENS OP DE KAARTEN, DOCUMENTEN EN GRAFISCHE PRODUCTEN
4.1 De klant levert zelf de tekst en informatie aan, Studio Cran draagt alleen zorg voor het ontwerp. Studio Cran neemt de informatie over die de klant aanlevert. De klant moet ten allen tijde zelf controleren of dit op juiste wijze is gebeurd. Eventuele fouten bij het overnemen van deze informatie vallen niet onder de verantwoording van Bar creatief. De klant heeft de mogelijkheid dit te controleren waardoor de eindverantwoording hiervan ook bij de klant blijft.
4.2 Studio Cran stuurt ter controle altijd een laatste definitieve versie van kaarten, documenten of grafische producten e.d.
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Studio Cran is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de (on)juistheid van de gegevens op de kaarten, documenten en grafische producten e.d.
Wanneer een klant toestemming geeft tot het drukken en/of realiseren van welk product dan ook, betekent dit dat de klant de inhoud geheel heeft goedgekeurd.

5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
5.1 Studio Cran streeft ernaar de grafische producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of Post.nl en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
5.2 De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3 De levertijd is uiteraard onder voorbehoud. Mocht er een storing zijn met een van de machines wordt deze zo spoedig mogelijk gerepareerd. Wij zullen de opdracht na de reparatie zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Alleen Studio Cran bepaalt of dit het geval is.
5.5 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Studio Cran hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
5.6 Indien de klant een levering weigert, kan Studio Cran de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Studio Cran in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

6. BETALING
6.1 Betaling vindt vooraf plaats via overboeking. Na het leveren van de bestelling/dienst ontvangt de klant per e-mail of per post een factuur. Het bedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
6.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Alle door Studio Cran gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

7. ANNULERING
7.1 Na overeenkomst tussen Studio Cran en de klant, kan een bestelling niet worden geannuleerd. De overeenkomst kan bestaan uit een door beide partijen ondertekende offerte of een akkoord per email van de klant aan Studio Cran. Wanneer Studio Cran in opdracht van de klant (ook na brainstormgesprek) aan een ontwerp is begonnen geldt dit ook als overeenkomst en betekent dit ook dat bij annulering de gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 
7.2 Tenzij er een goed gegronde reden bestaat kan de klant de bestelling annuleren. Alleen Studio Cran bepaald of dit het geval is. Studio Cran zal de klant dan een schriftelijke toezegging doen.
7.3 Als een drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.
7.4 Bij toegestane annulering namens Studio Cran worden wel de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht bij de klant. Wij berekenen deze gemaakte kosten aan de hand van ons ontwerptarief per uur. Ook aangeschafte producten en materialen ten behoeve van de opdracht berekenen wij aan u door.

8. GARANTIES EN KLACHTEN
8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.2 Een proefprint kan altijd een klein verschil geven in vergelijking met de definitieve producten. Dit komt doordat proef en definitief drukproces meestal op verschillende dagen plaatsvinden en de temperatuurverschillen van invloed kunnen zijn op de machine. Deze afwijkingen zijn van geringe betekenis, als deze grotere vormen aannemen zal Studio Cran allereerst de bestelling opnieuw in behandeling nemen. Alleen als dit niet mogelijk is zal Studio Cran een korting geven. Alleen Studio Cran kan dit bepalen.
8.3 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de grafische producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Studio Cran hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Studio Cran zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Bij reeds gebruikte/verzonden producten kan Studio Cran geen klachten meer in behandeling nemen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Studio Cran sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Studio Cran verzonden producten. Studio Cran sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
9.2 Bar creatief werkt alleen met eigen beelden. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er geen foto's, beelden e.d. worden gebruikt waar auteursrecht op rust. Helaas valt dit niet altijd te controleren, wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor auteursrechten op foto's, beelden e.d. die door klanten worden aangeleverd.

10. OVERMACHT
10.1 Studio Cran is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Studio Cran.
10.2 In geval van overmacht heeft Studio Cran het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Studio Cran zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Cran geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Cran niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11. PRIVACY
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Cran gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. AUTEURSRECHT
12.1 Op alle op de site van Studio Cran afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Studio Cran.
12.2 Ook om deze reden is Studio Cran tevens gerechtigd ons logo en/of website te vermelden op de grafische producten. Uiteraard gaat Studio Cran hier zorgvuldig mee om en zorgen wij ervoor dat dit altijd uitkomt in het ontwerp. Dit gebeurd altijd op subtiele wijze. Studio Cran bepaalt of het logo en/of de website worden vermeld, afhankelijk van de ruimte van het product. U kunt er voor kiezen om, tegen betaling, deze vermelding weg te laten op de achterzijde van kaarten.
12.3 Studio Cran is gerechtigd om het voor u ontworpen product te vermelden op www.studiocran.nl door bijvoorbeeld een plaatsing in ons portfolio.
12.4 Alle ontwerpen ontwerpen die wij maken zijn eigendom van Studio Cran. Elk ontwerp kan en mag een uitgangspunt, voorbeeld of inspiratiebron zijn voor een volgend ontwerp of product. Het ontwerp blijft altijd eigendom van Studio Cran.

13. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Studio Cran
13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Studio Cran aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Studio Cran, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.3 Indien en voor zover Studio Cran producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant, zoals door de klant aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De klant vrijwaart Studio Cran voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Studio Cran in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op elke overeenkomst tussen Studio Cran en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15. VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.
15.3 Studio Cran is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

© 2017 - 2024 Studio Cran | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel